1.

Generalforsamling afholdes og indkaldes i henhold til foreningens vedtægter. 

 

2.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til ledelse af generalforsamlingen.
Valget ledes af formanden.

 

3.

Dirigenten skal sikre generalforsamlingens lovlige indkaldelse og godkendelse af dagsordenen.

Dirigenten foretager valg af stemmeudvalg på mindst 3 personer.

Dirigenten sætter dagsordenens punkter under forhandling i den orden, de er opført.

Dirigenten meddeler talerne ordet i den orden, de er indleveret.
Dirigenten eller enhver på generalforsamlingen kan stille forslag om debattens eller en sags afslutning. Så snart et sådant forslag er fremsat, sættes det under afstemning.

Når det er vedtaget at afslutte debatten eller en sagsbehandling, kan der ikke indtegnes andre talere end de indtegnede, forslagsstilleren eller formanden til at besvare evt. spørgsmål.

 

4.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt i henhold til foreningens vedtægter. Ændringsforslag til et forslag kan fremsættes skriftligt på generalforsamlingen. Ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen henvises til vedtægternes §10.

 

5.

Hvis et medlem på grund af sygdom eller andet forfald er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, hvor vedkommende er på valg, kan valg finde sted, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn fra medlemmet.

 

6.

Ved alle afstemninger er stemmeflerhed gældende. Der stemmes ved håndsoprækning.


Et flertal på generalforsamlingen kan stille krav om skriftlig afstemning.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, såfremt der er foreslået flere,
end der skal vælges. Der stemmes på det antal, der skal vælges. Er der stemmelighed mellem to eller flere personer foretages en ny afstemning mellem disse personer.
Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning mellem de personer, der er stemmelighed imellem.
Ved skriftlig afstemning træder stemmeudvalget til og indsamler og optæller stemmesedlerne.

 

7.

Såfremt forsamlingen stiller dirigenten mistillid, og der er flertal for en sådan mistillid, skal dirigenten træde tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde afstemningen. Hvis mistillidsvotumet får mere end halvdelen af de afgivne stemmer, leder formanden en afstemning om en ny dirigent.

Indkomme forslag skal være skriftligt fremsendt til formanden og forelægges dirigenten ved generalforsamlingens start. Dirigenten læser herefter forslagene op for generalforsamlingen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 29-7-2011.